Financovanie

Expert na financovanie vašich strojov

ČSOB Leasing pôsobí už od roku 1996, pričom ide o kapitálovo najsilnejšou lízingovou spoločnosťou na Slovensku so základným imaním 49 790 878,31 EUR. ČSOB Leasing poskytuje široké portfólio produktov na trhu - finančný  
lízing, splátkový predaj a spotrebný úver.

Finančný lízing

Finančný lízing je dlhodobý prenájom s prevodom vlastníckych práv na nájomcu po ukončení zmluvy. Právnym vlastníkom predmetu lízingu je počas trvania zmluvy lízingová spoločnosť, ekonomickým vlastníkom je nájomca.

Podmienky

 • určený pre právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov,
 • doba lízingu
  - 36, 48, 60  mesiacov pre 1. odpisovú skupinu
  - 44, 48, 60, 72 mesiacov pre 2. odpisovú skupinu
 • možnosť skráteného lízingu - splácate 12, 18 alebo 24 mesiacov; lízingový
  vzťah
  trvá 36, resp. 44 mesiacov
 • 1. zvýšená splátka: 10% - 50%
 • možnosť mesačných i kvartálnych splátok

Výhody

 • jednoduchšia cesta ako financovať kúpu stroja či technológie
 • možnosť užívať stroj bez toho, aby ste mali k dispozícii celú hotovosť
 • možnosť využiť zvýhodnené poistné sadzby
 • možnosť skrátiť odpisovanie stroja na 36/44 mesiacov podľa odpisovej skupiny

Druhy

 • splátky v EUR, garantovaná výška splátky splátky
 • negarantovaná výška splátok ( kalkulácia je lacnejšia, splátky sú previazané na EURIBOR )sezónny
 • sezónny leasing vyhovujúci Vášmu cash-flow
 • iné formy dohodou 

Spotrebný úver

Spotrebný úver je spôsob financovania, pri ktorom je zákazník vlastníkom stroja od začiatku trvania zmluvy.

Podmienky

 • určený pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby
 • doba splácania od 6 do 60 mesiacov
 • možnosť predčasného splatenia v ľubovoľnom termíne
 • výška úveru 50% - 90% z obstarávacej ceny
 • možnosť mesačných i kvartálnych splátok

Výhody

 • zákazník je majiteľom stroja od začiatku trvania zmluvy
 • možnosť využiť zvýhodnené poistné sadzby
 • zákonom nelimitovaná, a teda variabilná doba splácania
 • možnosť predčasne vyplatiť úver v ľubovoľnom termíne
 • možnosť financovať stroje a zariadenia, na ktoré je súčasne poskytnutý nenávratný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ ( projekty financované aj cez PPA )

Druhy

 • splátky v EUR, garantovaná výška splátky
 • splátky v EUR, negarantovaná výška splátok (kalkulácia je lacnejšia, splátky sú previazané na EURIBO)

Predaj na splátky

Predaj na splátky je z pohľadu zákazníka kúpou na základe kúpnej zmluvy s postupným splácaním záväzku. Účtovne je riešený ako nákup a predaj tovaru.

Podmienky

 • určený pre právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov
 • doba splácania: 10, 20, 30, 40, 50 alebo 60 mesiacov
 • 1. zvýšená splátka: 30% - 60% (minimálne však vo výške DPH z kúpnej
  ceny)

Výhody

 • vlastníctvo prechádza na zákazníka podpisom kúpnej zmluvy a prevzatím vozidla
 • pre podnikateľské subjekty možná daňová úspora pri kúpe na konci roka
  formou uplatnenia ročného odpisu
 • možnosť odpočtu DPH z celej kúpnej ceny

Druhy

 • splátky v EUR, garantovaná výška splátky

Potrebné doklady k financovaniu

Právnická osoba

 • občiansky preukaz splnomocnenej osoby
 • výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace)
 • osvedčenie IČ DPH
 • súvaha za posledné dve po sebe idúce účtovné obdobia
 • výkaz ziskov a strát za posledné dve po sebe idúce účtovné obdobia
 • daňové priznanie, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania

Konkrétnu kalkuláciu Vám ochotne vypracujú pracovníci ČSOB Leasingu na obchodnom mieste  Žilina na adrese Bottova 2, 010 01 Žilina.